جایگاه ما


در انجمن مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

با توجه به رسالت های کانون در راستای ساماندهی و نظارت بر حسن انجام طر حهای امکان سنجی و نظارت بر طرح های بانکی لازم است که طرح ها توسط مشاورینی انجام گردد که تخصص لازم در بخشهای پرسنلی و سابقه پروژه ای را دارا باشند لذا در این بخش برای مجریان طرح ها و یا متقاضیان تسهیلات این امکان بوجود آمده است.

بانک‌ها و موسسات تأمين کننده منابع مالی طرح‌ها درفرآيند پرداخت تسهيلات، به منظور اطمينان از صحت برآوردها و بررسی‌های اقتصادی، فنی، مالی و اقتصادی بودن طرح‌های متقاضيان نيازمند انجام مطالعات اقتصادی، فنی و مالی طرح توسط مشاوران مورد اعتماد و حضور مشاور در تمام مراحل کار می باشد.